Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των Μεταπτυχιακών Τίτλων ορίζονται ως εξής:

Κάθε τετράμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Κάθε φοιτητής/τρια παρακολουθεί τέσσερα (4) μαθήματα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, τα οποία επιλέγει σε συνεργασία με το σύμβουλο σπουδών. όπως καθορίζεται από το Πρόγραμμα.


Προαπαιτούμενα μαθήματα

Σε περίπτωση που αυτά απαιτούνται, επιλέγονται κατά περίπτωση από τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των συνεργαζόμενων Σχολών. Σε ειδικότητες μη άμεσα συγγενείς με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού είναι δυνατόν μετά από κατά περίπτωση αξιολόγηση να απαιτηθεί η παρακολούθηση πρόσθετων προπαρασκευαστικών μαθημάτων από το προπτυχιακό πρόγραμμα.

Οι απαιτήσεις του Προγράμματος στον προδιαγραφόμενο χρόνο προϋποθέτουν πλήρη απασχόληση για την παρακολούθηση των μαθημάτων, την εκπόνηση θεμάτων και εργασιών και την απαιτούμενη βιβλιογραφική ενημέρωση. Η παρακολούθηση των μαθημάτων (εργαστηρίων, σεμιναρίων), καθώς και όλων των σχετικών εκδηλώσεων είναι υποχρεωτική. Αν κάποιος σπουδαστής απουσιάσει σε περισσότερες από το 1/4 των διαλέξεων, έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το μάθημα (ή άλλο αντίστοιχο που του ορίζει η ΕΔΕ) στην επόμενη και τελευταία διδακτική περίοδο.

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια του ΔΠΜΣ ορίζεται από τη ΕΔΕ ένα μέλος ΔΕΠ ως επιβλέπων, σχετικού επιστημονικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2083/92.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο γνωστικό πεδίο «Γεωπληροφορική» απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων και της Ερευνητικής Μεταπτυχιακής Εργασίας.

Γνωστικές περιοχές και μαθήματα μπορούν να τροποποιούνται χωρίς να μεταβάλλεται η φυσιογνωμία του Προγράμματος. Τον κατάλογο των μαθημάτων που έχει εγκριθεί από την ΕΔΕ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 μπορείτε να τον βρείτε στο μενού δεξιά. Ειδικά για τα μαθήματα ειδίκευσης, οι επιλογές των μεταπτυχιακών φοιτητών θα καθορίσουν αυτά τα οποία τελικά θα προσφερθούν.