Όλα τα Δ.Π.Μ.Σ. στα οποία το Ε.Μ.Π. είναι ο αποκλειστικός ακαδημαϊκός φορέας, εντάσσονται σε ενιαίο «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο» το οποίο εισηγείται η Σ.Ε.-Μ.Σ. στη Σύγκλητο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και εγκρίνεται μέχρι τέλους Μαρτίου. Οι γενικές αρχές δομής και σύνθεσης του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου των Δ.Π.Μ.Σ. έχουν ως εξής:

 • Διάρκεια και αντικείμενο των τετραμήνων:
   1ο τετράμηνο, Οκτωβρίου - Ιανουαρίου : 13 διδακτικές εβδομάδες, διακοπές Χριστουγέννων δύο εβδομάδες και περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων δύο εβδομάδες.
   2ο τετράμηνο, Φεβρουαρίου - Μαϊου : 13 διδακτικές εβδομάδες, δύο εβδομάδες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων και δύο εβδομάδες διακοπών Πάσχα.
   3ο τετράμηνο, Ιουνίου - Σεπτεμβρίου : Ανάληψη, εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 3.6.
 • Όλα τα τετράμηνα έχουν δεκαήμερη ανοχή στην ολοκλήρωση του εξεταστικού αντικειμένου τους π.χ. οι εξετάσεις πρώτου τετραμήνου ή μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου ή του Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για την ανάθεση της μεταπτυχιακής εργασίας ή της Δ.Δ.
 • Εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων ως ΜΦ στο Δ.Π.Μ.Σ., τον μήνα Σεπτέμβριο, ορίζεται δε συγκεκριμένα κατά έτος από την ΕΔΕ.
 • Εγγραφή των ΜΦ σε μαθήματα των τετραμήνων και σε προαπαιτούμενα προπτυχιακά μαθήματα (σε ιδιαίτερο κατάλογο): Μία εβδομάδα πριν από την πρώτη εβδομάδα διεξαγωγής των μαθημάτων.
 • Μέχρι τέλους της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων είναι δυνατή η αλλαγή ενός το πολύ μαθήματος επιλογής. Η παραίτηση από μάθημα μπορεί να γίνει το πολύ μέχρι και την έβδομη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων.
 • Εντός της 2ης εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου, η Γραμματεία εκδίδει κατάλογο εγγεγραμμένων σε κάθε μάθημα και τον αποστέλλει στους αντίστοιχους διδάσκοντες και στην ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ.. Εκδίδει επίσης χωριστό κατάλογο με τα προαπαιτούμενα μαθήματα των Μ.Φ. και τον διαβιβάζει στις αντίστοιχες Γραμματείες των Σχολών.

* Εφόσον ο Μ.Φ. έχει ολοκληρώσει τις λοιπές υποχρεώσεις, η εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί επίσης να γίνει και κατά την εβδομάδα που ακολουθεί την έκδοση των αποτελεσμάτων των μαθημάτων των 2 τετραμήνων.