Υποψηφιότητες - Δικαιολογητικά PDF Print E-mail
Written by John   
Thursday, 20 March 2008 19:21

Ο αριθμός των εγγραφόμενων κάθε χρόνο Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) δεν υπερβαίνει τους σαράντα (40), ενώ το ποσοστό των διαφόρων κατηγοριών καθώς και ο ακριβής αριθμός εισακτέων θα αποφασίζεται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ. Το ΔΠΜΣ “Γεωπληροφορική”, για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018, θα απορροφήσει κατ’ελάχιστον είκοσι (20) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

Στο ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη, Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί, καθώς και:

  • απόφοιτοι του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της Xώρας,
  • απόφοιτοι λοιπών ΑΕΙ της χώρας, θετικής κυρίως κατεύθυνσης,
  • απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού, θετικής κυρίως κατεύθυνσης, με σπουδές νόμιμα αναγνωρισμένες ως ισότιμες ελληνικών ΑΕΙ, με πτυχίο επιπέδου MSc ή MEng ή άλλου ισοδύναμου τίτλου,
  • τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον (α) προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν την αξιολόγηση για την επιλογή τους (συγκεκριμένα για φέτος μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2017) και (β) εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση της εξεταστικής επιτροπής ότι έχουν εξετασθεί επιτυχώς στη διπλωματική τους εργασία με την έναρξη των μαθημάτων.

Γίνονται, καταρχήν, δεκτές προς κρίση αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Σχολών ως ο νόμος ορίζει. Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Απαραίτητη είναι η γνώση Πληροφορικής και επιθυμητή είναι και η γνώση γλώσσας Προγραμματισμού.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1.    Έντυπη αίτηση, που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής ΑΤΜ (ή το διαδίκτυο), καθώς και αιτιολόγηση στην αίτηση, του λόγου επιλογής του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ.
       Κατεβάστε την αίτηση σε μορφή doc ή σε μορφή pdf.
2.   
Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με αναλυτική βαθμολογία. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο αρμόδιο φορέα.
3.   
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους), στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις ανωτέρω προβλεπόμενες ημερομηνίες.
4.   
Αποδεικτικό εξοικείωσης με την Αγγλική τουλάχιστον γλώσσα.
5.   
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόμενες επαγγελματικές ή ερευνητικές δραστηριότητες.
6.   
Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. σχετικό ειδικό έντυπο σε μορφή doc ή σε μορφή pdf ).
7.   
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
8.   
Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά
(ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στη Γραμματεία της Σχολής ΑΤΜ (ΕΜΠ, κτίριο Βέη, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου), το αργότερο μέχρι 7 Ιουλίου 2017.
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων προγραμματίζεται περί το τέλος Σεπτεμβρίου 2017, οπότε και θα γίνει η τελική επιλογή.
Για τη συμμετοχή στο ΔΠΜΣ δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 12 § 2α και β του Ν. 2083/92, τις γενικές προδιαγραφές του ΕΜΠ στον τομέα των μεταπτυχιακών σπουδών (Αρθρο 7 ΕΚΛ ΕΜΠ) και τις επιπλέον προϋποθέσεις, τις οποίες καθορίζει η ΕΔΕ. Η ΕΔΕ καθορίζει με απόφασή της, τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, το αποτέλεσμα των οποίων συνεκτιμάται για την επιλογή.

Η επιλογή των εισακτέων στον Κύκλο ΜΔΕ γίνεται από επιτροπή διδασκόντων στο ΔΠΜΣ, που συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΕ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ.

Last Updated on Friday, 28 April 2017 12:28