Ο αριθμός των εγγραφόμενων κάθε χρόνο Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) δεν υπερβαίνει τους σαράντα (40), ενώ το ποσοστό των διαφόρων κατηγοριών καθώς και ο ακριβής αριθμός εισακτέων θα αποφασίζεται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ. Το ΔΠΜΣ “Γεωπληροφορική” για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022, θα απορροφήσει κατ’ελάχιστον είκοσι (20) μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

Στο ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη, Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί, καθώς και:

• απόφοιτοι του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της Xώρας,

• απόφοιτοι λοιπών ΑΕΙ της χώρας, θετικής κυρίως κατεύθυνσης,

• απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού, θετικής κυρίως κατεύθυνσης, με σπουδές νόμιμα αναγνωρισμένες ως ισότιμες ελληνικών ΑΕΙ, με πτυχίο επιπέδου MSc ή MEng ή άλλου ισοδύναμου τίτλου,

τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον (α) υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν την αξιολόγηση για την επιλογή τους (συγκεκριμένα για φέτος μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2021) και (β) εφόσον υποβάλουν ηλεκτρονικά βεβαίωση της εξεταστικής επιτροπής ότι έχουν εξετασθεί επιτυχώς στη διπλωματική τους εργασία με την έναρξη των μαθημάτων.

Επίσης γίνονται, δεκτές προς κρίση αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Σχολών ως ο νόμος ορίζει.

Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς και την Ελληνική γλώσσα. Απαραίτητη είναι η γνώση βασικών στοιχείων Πληροφορικής, καθώς και η γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας Προγραμματισμού (π.χ. εκ των BASIC, C, C++, JAVA, Python) ή ενός υπολογιστικού / προγραμματιστικού εργαλείου, όπως το MATLAB.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά, στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μέσω WeTransfer, έως και την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 :

1. Αίτηση υποψηφιότητας, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ, καθώς και αιτιολόγηση στην αίτηση, του λόγου επιλογής του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ.

2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με αναλυτική βαθμολογία. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο αρμόδιο φορέα.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους), στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις ανωτέρω προβλεπόμενες ημερομηνίες.

4. Αποδεικτικό εξοικείωσης με την Αγγλική τουλάχιστον γλώσσα (καθώς και την Ελληνική για τους αλλοδαπούς).

5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόμενες επαγγελματικές ή ερευνητικές δραστηριότητες.

6. Δύο (2) συστατικές επιστολές (χρησιμοποιώντας τη φόρμα που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ). Ο υποψήφιος αφού συμπληρώσει την πρώτη σελίδα τη στέλνει στον αξιολογητή. Ο αξιολογητής συμπληρώνει τα υπόλοιπα πεδία της φόρμας και τη στέλνει ηλεκτρονικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Συστατικές επιστολές που δεν ακολουθούν την αναρτημένη φόρμα και την αναγραφόμενη διαδικασία αποστολής, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

8. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απαιτεί πλήρη παρακολούθηση και απασχόληση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δηλ. σε εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων προγραμματίζεται περί το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, οπότε και θα γίνει η τελική επιλογή.

Για τη συμμετοχή στο ΔΠΜΣ δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 12 § 2α και β του Ν. 2083/92, τις γενικές προδιαγραφές του ΕΜΠ στον τομέα των μεταπτυχιακών σπουδών (Αρθρο 7 ΕΚΛ ΕΜΠ) και τις επιπλέον προϋποθέσεις, τις οποίες καθορίζει η ΕΔΕ. Η ΕΔΕ καθορίζει με απόφασή της, τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, το αποτέλεσμα των οποίων συνεκτιμάται για την επιλογή.


Η επιλογή των εισακτέων στον Κύκλο ΔΜΣ γίνεται από επιτροπή διδασκόντων στο ΔΠΜΣ, που συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΕ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ.