Κωδικός Περιοχή Τίτλος Μαθήματος Υπεύθυνος
6611 ΓΕΝΙΚΑ Ερευνητικά Θέματα στην Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας Μ. Κάβουρας
6612 ΓΕΝΙΚΑ Έμπειρα Συστήματα στη Γεωπληροφορική Δ. Αργιαλάς
6613 ΓΕΝΙΚΑ Μέθοδοι Αναπαράστασης Γεωγραφικής Γνώσης Μ. Κόκλα
6620 Γεωδαισία-Χαρτογραφία Μέθοδοι Εντοπισμού και Πλοήγησης στο Χερσαίο και Θαλάσσιο Χώρο

Β. Γκίκας
Μ. Τσακίρη

6621 Γεωδαισία Εξειδικευμένες Μέθοδοι Τεχνικής & Βιομηχανικής Γεωδαισίας Γ. Πανταζής
6622 Φωτογραμμετρία Αποτυπώσεις Μεγάλων Κλιμάκων

Α. Γεωργόπουλος

6631 Τηλεπισκόπηση Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφ. Τηλεπισκόπησης Δ. Αργιαλάς
6632 Γεωπληροφορική-Τηλεπισκόπηση Διαχείριση και Επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων Παρατήρησης Γης

Κ. Καράντζαλος

6636 Φωτογραμμετρία Ψηφιακές Φωτογραμμετρικές Μέθοδοι

Α. Γεωργόπουλος

6641 Χαρτογραφία Θεωρητική Προσέγγιση στις Χωρικές Απεικονίσεις Ε. Τομαή
6642 Χαρτογραφία Προχωρημένες Μέθοδοι Αναλυτικής Χαρτογραφίας Β. Νάκος
6643 Χαρτογραφία Ψηφιακή Τεχνολογία και Χαρτογραφική Παραγωγή Α. Σκοπελίτη
6644 Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου Ανάλυση Οικιστικών Συστημάτων Ε. Μπακογιάννης
6646 Σχεδιασμός του Χώρου Μέθοδοι και μοντέλα γεωγραφικής-συντακτικής ανάλυσης της δομής και της εξέλιξης του χώρου με χρήση GIS Θ. Χατζηχρήστος
Μ. Πηγάκη
6647 Περιβάλλον Μέθοδοι και Τεχνικές Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Διαχείριση Φυσικών Πόρων Μ. Παπαδοπούλου
6652 Κτηματολόγιο Αξίες και Αξιοποίηση Ακινήτων - Διαχείριση Γης Χ. Πότσιου
6665 Συγκοινωνιακά Έργα Χρήση Συστημάτων Πληροφορικής στην Οδική Υποδομή Β. Ψαριανός
6671 (Γεω)Πληροφορική Χωρικές Βάσεις Δεδομένων Ν. Μήτρου
6675 Γεωλογικές Επιστήμες Εφαρμογές Γεωστατιστικής στις Γεωλογικές Επιστήμες Κ. Μόδης
6676 Γεωλογικές Επιστήμες Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στη Μεταλλευτική Γ. Παναγιώτου
Α. Αδάμ


Η ΕΔΕ του ΠΜΣ Γεωπληροφορική μπορεί με απόφασή της που επικυρώνεται από τη ΓΣ της οικείας Σχολής και εφόσον δεν αλλάζει την φυσιογνωμία του ΠΜΣ να τροποποιεί (προσθήκη, αφαίρεση, συγχώνευση, αλλαγή περιεχομένου, κλπ.) γνωστικές - ερευνητικές περιοχές τα μαθήματα όλων των κατηγοριών καθώς και να εγκρίνει και άλλα μαθήματα τα οποία θα προσφέρονται από άλλα τμήματα του ΕΜΠ, ανάλογα με την πρόοδο και τις εξελίξεις της επιστήμης.