Διοίκηση Προγράμματος

Το ΔΠΜΣ διοικείται:

α) Από πενταμελή Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών, που το διοργανώνουν. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση του ΔΠΜΣ, την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών, την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών και γενικά για την παρακολούθηση, το συντονισμό, την υποστήριξη και τον έλεγχο λειτουργίας του ΔΠΜΣ. Επίσης είναι αρμόδια για την ανάπτυξη των ερευνητικών και μελετητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο κανόνων και Οδηγών Σπουδών των Προγραμμάτων, που εισηγούνται οι ΕΔΕ, επεξεργάζεται η Συγκλητική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.-Μ.Σ.) του ΕΜΠ και εγκρίνει η Σύγκλητος.

β) Από πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ των Σχολών και Τμημάτων που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ και εκλέγονται από τις ΕΔΕ για διετή θητεία.

Τα Μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής είναι:

•Καθηγητής Μ. Κάβουρας (ΣΑΤΜ) - Διευθυντής Προγράμματος

•Καθηγητής Χ. Ιωαννίδης (ΣΑΤΜ) - Αναπληρωτής Διευθυντής Προγράμματος

•Καθηγητής Δ. Αργιαλάς (ΣΑΤΜ)

•Καθηγητής Ν. Μήτρου (ΗΜ&ΜΥ)

•Καθηγητής Γ. Παναγιώτου (ΜΜΜ)

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων.

Τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι:

•Καθηγητής Μ. Κάβουρας (ΣΑΤΜ) - Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος

•Καθηγητής Χ. Ιωαννίδης (ΣΑΤΜ)

•Καθηγητής Δ. Αργιαλάς (ΣΑΤΜ)

•Καθηγητής Ν. Μήτρου (ΗΜ&ΜΥ)

•Καθηγητής Γ. Παναγιώτου (ΜΜΜ)

Η ΣΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» παρακολουθεί και συντονίζει τη λειτουργία του Προγράμματος.


Οργάνωση του ΔΠΜΣ

Οι σπουδές του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών-ΔΜΣ) περιλαμβάνουν μαθήματα κορμού και ειδίκευσης, τα οποία αναπτύσσονται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα συστηματικών σπουδών και ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας, ή (σε ιδιαίτερες μόνο περιπτώσεις) σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα συστηματικών σπουδών χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας αρχίζει μετά την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων των προηγουμένων ακαδημαϊκών εξαμήνων και διαρκεί τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Για το ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση συνολικά σε οκτώ (8) μαθήματα, εκ των οποίων τέσσερα (4) επιλέγονται από τα μαθήματα κορμού και τέσσερα (4) από τα μαθήματα ειδίκευσης. Η ΕΔΕ καθορίζει τα επιπλέον μαθήματα που απαιτούνται για την ειδική περίπτωση παρακολούθησης τεσσάρων τετραμήνων συστηματικών σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

Σε ειδικότητες μη άμεσα συγγενείς με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού είναι δυνατόν μετά από κατά περίπτωση αξιολόγηση να απαιτηθεί η παρακολούθηση πρόσθετων προπαρασκευαστικών μαθημάτων από το προπτυχιακό πρόγραμμα.


Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 3 εξάμηνα από την έναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής είναι δύο (2) έτη, υπολογιζόμενη από την κανονική εγγραφή στο ΔΠΜΣ (δηλ. χωρίς την παρακολούθηση των μη παράλληλων-προαπαιτούμενων). Παράταση των προθεσμιών αυτών γενικώς δεν επιτρέπεται. Κατ'εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί μικρή παράταση μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ.


Παρακολούθηση - Εξέταση - Βαθμολογία μαθημάτων

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρουσίας του Μεταπτυχιακού Φοιτητή/τριας, η ΕΔΕ μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/4 των διαλέξεων μετά από σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος. Ο/Η Μ.Φ. έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το μάθημα (ή άλλο αντίστοιχο που του ορίζει η ΕΔΕ) στην επόμενη και τελευταία διδακτική περίοδο.

Η βαθμολογία στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα 0-10, με βάση προαγωγής κατ΄ ελάχιστο το 5. Ο βαθμός του μαθήματος δεν προκύπτει υποχρεωτικά από την τελική εξέταση αλλά και από τις ασκήσεις, θέματα και λοιπές εργασίες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με σχετική βαρύτητα που καθορίζεται σε κάθε μάθημα από τον αρμόδιο διδάσκοντα και δεν μπορεί να υπολείπεται του 30% του συνολικού βαθμού του μαθήματος.

Η τελική εξέταση διεξάγεται την εβδομάδα που έπεται του τέλους διδασκαλίας του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ΕΔΕ μπορεί με τεκμηριωμένη απόφασή της να αποδεχθεί έκτακτη επιπλέον εξέταση στο 1/4 των μαθημάτων των κατά μέγιστο, ανά διδακτικό εξάμηνο, εφόσον δεν μπόρεσε να εξεταστεί ο/η Μ.Φ. για λόγους ανώτερης βίας. Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τους διδάσκοντες εντός μιας εβδομάδας από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης.

Οι αποτυχόντες σε μαθήματα μπορούν να επανεγγραφούν τον επόμενο χρόνο στα ίδια (ή και διαφορετικά αν πρόκειται για επιλογής) μαθήματα. Στις περιπτώσεις διαπανεπιστημιακών ΠΜΣ, σύμφωνα και με την παρ. 2.4., και εφόσον δεν είναι χρονικά δυνατή η επανεγγραφή επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση μια και μόνον πρόσθετη εξεταστική περίοδος, προσδιοριζόμενη σε κατάλληλο χρόνο από την Ε.Δ.Ε.

Αν ο Μ.Φ. έχει παρακολουθήσει μαθήματα άλλου αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, μπορεί να απαλλαγεί από αντίστοιχα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. μετά από αίτησή του, εισήγηση του διδάσκοντα και απόφαση της ΕΔΕ.


Μεταπτυχιακή εργασία - Απονομή και βαθμός ΔΜΣ

Η ανάληψη μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει μετά το τέλος του 2ου ακαδημαϊκού εξαμήνου του πρώτου έτους σπουδών. με την προϋπόθεση ότι ο Μ.Φ. έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα μισά από τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ..

Η εξέταση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων, από τριμελή επιτροπή που περιλαμβάνει τον επιβλέποντα και ορίζεται από την ΕΔΕ. Βαθμός προαγωγής: 5,5. Η μεταπτυχιακή εργασία υποβάλλεται σε 1 τουλάχιστον αντίτυπο, και περιλαμβάνει οπωσδήποτε περίληψη 1-2 σελίδων στην ελληνική και αγγλική. Αν η μεταπτυχιακή εργασία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του 3ου ακαδημαϊκού εξαμήνου, μπορεί να συνεχιστεί κατά το επόμενο εξάμηνο.

Σε κάθε περίπτωση για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται ο προαγωγικός βαθμός στα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη μεταπτυχιακή εργασία. Αν τούτο δεν επιτευχθεί εντός της διετίας, ο Μ.Φ. παίρνει απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης των συγκεκριμένων μαθημάτων και αποχωρεί. Κατ΄ εξαίρεση, αν κάποιος ΜΦ έχει βαθμό 4 σε ένα μόνο από τα μαθήματα και ο μέσος όρος των λοιπών μαθημάτων είναι υψηλός πάνω από όριο οριζόμενο από την ΕΔΕ, η ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει την απονομή του ΔΜΣ, μετά από έγκριση των ΓΣ και ανακοίνωση στη Σύγκλητο.

Μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο καταρτίζεται από το γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών των Διοικητικών Υπηρεσιών (Γραμματειών) του συντονίζοντος Τμήματος για τους Μ.Φ., πίνακας αποφοιτούντων που περιλαμβάνει όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς κατά το λήξαν ακαδημαϊκό έτος τις υποχρεώσεις μαθημάτων για ΠΜΜΣ ή τις συνολικές υποχρεώσεις του ΔΠΜΣ για το ΔΜΣ, στους οποίους και απονέμεται ο σχετικός τίτλος σπουδών.

Ο γενικός βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών των μεταπτυχιακών μαθημάτων και της μεταπτυχιακής εργασίας, όπου η τελευταία θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε διδακτικές μονάδες, ενός τετραμήνου μαθημάτων, π.χ., για 8 μεταπτυχιακά μαθήματα: Βαθμός ΜΔΕ = (άθροισμα βαθμών 8 μεταπτυχιακών μαθημάτων + Τετραπλάσιο βαθμού μεταπτυχιακής εργασίας): 12.


Διδάσκοντες - Προσωπικό του ΔΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» προέρχονται κυρίως από τους αρμόδιους τομείς των συνεργαζόμενων Σχολών του ΕΜΠ, αλλά και από άλλους τομείς σχετικών Πανεπιστημιακών Σχολών των ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, μετά από πρόσκληση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Η διδασκαλία των μαθημάτων και ασκήσεων του ΔΠΜΣ ανατίθεται με απόφαση της ΕΔΕ, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των αρμοδίων τομέων και σύμφωνη γνώμη της ΓΣ της οικείας Σχολής.


Ο Σύμβουλος των μεταπτυχιακών σπουδών

Ταυτόχρονα ή αμέσως μετά την επιλογή των υποψηφίων, η ΕΔΕ ορίζει για κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή/τρια ένα Σύμβουλο, ανάλογα με την ειδικότερη γνωστική περιοχή στην οποία εντάσσεται ο ΜΦ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών για τη Δ.Δ. ή το ΔΜΣ ο σύμβουλος συνεργάζεται και κατευθύνει τον ΜΦ στην επιλογή των καταλληλότερων μαθημάτων - εκτός των υποχρεωτικών - σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του και προσυπογράφει τον πίνακα μαθημάτων στα οποία εγγράφεται ο ΜΦ στην αρχή του κάθε τετραμήνου. Επίσης παρακολουθεί την εν γένει πορεία του ΜΦ στο Δ.Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των προαπαιτήσεων όπου χρειάζεται και εισηγείται προς την ΕΔΕ σχετικά με την συνέχιση των σπουδών του υποψηφίου για διδακτορικό. Ο σύμβουλος δεν ταυτίζεται κατ΄ ανάγκη με τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής εργασίας. Ως σύμβουλοι μπορούν να οριστούν κατ΄ αρχήν όλα τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο Δ.Π.Μ.Σ..

Για τους εν ενεργεία υποψήφιους διδάκτορες των συνεργαζόμενων Σχολών, που εντάσσονται στο Δ.Π.Μ.Σ. μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του προγράμματος, ορίζεται ως σύμβουλος ο ήδη επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής τους.


Οικονομική Βοήθεια στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (συμπεριλαμβανομένων των Υποψηφίων Διδακτόρων) είναι δυνατό να παρέχουν αμειβόμενη εργασία υποστήριξης μαθημάτων ή ερευνητικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων μετά από έγκριση της ΕΔΕ και σύμφωνα με τον κανονισμό της Συγκλήτου.


Μετάβαση στο Διδακτορικό Κύκλο Σπουδών

Οι κάτοχοι ΔΜΣ μπορούν να ζητήσουν τη συνέχιση των μεταπτυχιακών τους σπουδών προς απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ), σε μία από τις συνεργαζόμενες ή άλλες Σχολές. Η ΕΔΕ αξιολογεί και εισηγείται στην αρμόδια Σχολή την επιλογή υποψηφίων από το Πρόγραμμα ΜΔΕ για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Οι προϋποθέσεις για την εγγραφή κατόχου ΜΔΕ ως υποψήφιου διδάκτορα (Υ.Δ.) είναι:

(α) θετική εισήγηση της ΕΔΕ προς την αρμόδια Σχολή, και
(β) αξιολόγηση και υπό προϋποθέσεις αποδοχή της Σχολής.

Μετά τη θετική αξιολόγηση της Σχολής και την έγκριση από τη ΓΣ της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ο ενδιαφερόμενος γίνεται δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτωρ στη Σχολή. Στη συνέχεια, για τις σπουδές του εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα για τις μεταπτυχιακές σπουδές (ΔΔ) στην αρμόδια Σχολή.