Τα μαθήματα κορμού για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι:

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υπεύθυνος
6601 Θεωρία Γεωπληροφορικής

Μ. Κάβουρας
Μ. Κόκλα

6602 Συλλογή Χωρικών Δεδομένων καιΕντοπισμός Β. Γκίκας
6603 Αναλυτικές Μέθοδοι Γεωπληροφορικής Μ. Τσακίρη
6605 Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Γεωπληροφορική Β. Βεσκούκης
6606 Επεξεργασία, Ανάλυση και Απόδοση Χωρικών Δεδομένων Δ. Αργιαλάς
6607 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής Μ. Κάβουρας