Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στη Γραμματεία της Σχολής ΑΤΜ (ΕΜΠ, κτίριο Βέη, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου), το αργότερο μέχρι 5 Ιουλίου 2019.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (pdf)

Αίτηση υποψηφιότητας (word)

Υπόδειγμα συστατικής επιστολής (word)