Εφαρμογές Γεωστατιστικής στις Γεωλογικές Επιστήμες Print
Wednesday, 26 March 2008 10:44

6675 Εφαρμογές Γεωστατιστικής στις Γεωλογικές Επιστήμες

 

(Υπεύθυνος: Επικ. Καθ. Κ. Μόδης )

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική», ο στόχος του επικεντρώνεται στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία και απεικόνιση χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και αφετέρου στην ανάλυση και στο σχεδιασμό του χώρου, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής και ιδιαίτερα της πληροφορικής.

Πέρα από τη διαδικασία της συλλογής, η Γεωστατιστική παρέχει επιστημονικό υπόβαθρο στην περιγραφή, ερμηνεία και απεικόνιση των χωρικών αλλά και χρονικών δεδομένων. Αποτελεί αναμφισβήτητα την πλέον αποδεκτή μεθοδολογία χωροχρονικής παρεμβολής, ενώ σημαντική έρευνα συνεχίζει να διεξάγεται στην περιοχή από διεθνείς ερευνητικές ομάδες.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το προτεινόμενο μάθημα «Εφαρμογές Γεωστατιστικής» θα έχει σημαντική συνεισφορά στον κεντρικό άξονα αλλά και σε πολλά επιμέρους θέματα που καλύπτονται από το ΔΠΜΣ, όπως θα φανεί και στη συνέχεια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΕΔΙΩΝ: από κοινού κατανομή πολλών Τυχαίων Μεταβλητών, ο διανυσματικός χώρος των Τυχαίων Μεταβλητών, συνάρτηση Συνδιασποράς και Θετικά Ορισμένες συναρτήσεις, μοντέλα συνδιασποράς, απλοποιημένα Τυχαία Πεδία.
  • ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Γενική Γνώση σε όρους στατιστικών ροπών, Γενική Γνώση σε όρους φυσικών νόμων. Ειδική Γνώση σε όρους βέβαιων δεδομένων, Ειδική Γνώση σε όρους αβέβαιων δεδομένων.
  • ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: συγκέντρωση και επεξεργασία της Φυσικής Γνώσης, Πρότερο Στάδιο: εφαρμογή της αρχής της Μέγιστης Εντροπίας στον υπολογισμό της βέλτιστης κατανομής για την περιγραφή του Τυχαίου Πεδίου, Μετα-Πρότερο Στάδιο: ενσωμάτωση αβέβαιων δεδομένων, Ύστερο Στάδιο: χρήση στατιστικής του Bayes για τον υπολογισμό της δεσμευμένης πιθανότητας στα σημεία εκτίμησης, εκτίμηση κινδύνου.
  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ: Βελτιστοποίηση πυκνότητας ερευνητικών καννάβων γεωτρήσεων, εκτίμηση μεταλλευτικών αποθεμάτων, χάρτες σφάλματος εκτίμησης.
  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ: Συνδυασμένη χρήση αιτιοκρατικών και στοχαστικών μοντέλων για την παρεμβολή υδρογεωλογικών μετρήσεων, χωρική συσχέτιση γεωχημικών παραμέτρων.
  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ: Συνδυασμένη χρήση αιτιοκρατικών και στοχαστικών μοντέλων για την περιγραφή γεωθερμικών ταμιευτήρων.
  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ: Χωρική κατανομή παραμέτρων εδάφους – βραχομάζας, συσχέτιση παραμέτρων, συνδυασμένη χρήση αιτιοκρατικών και στοχαστικών μοντέλων.
  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ: Χωροχρονική χαρτογράφηση ρύπανσης, συσχέτιση κατανομών ρύπων.
  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ: Συνδυασμένη χρήση αιτιοκρατικών και στοχαστικών επιδημιολογικών μοντέλων για την απεικόνιση της εξάπλωσης παραμέτρων της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

 

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Last Updated on Thursday, 27 September 2012 13:38