Ανάλυση Οικιστικών Συστημάτων Print
Wednesday, 26 March 2008 10:40

6644 Ανάλυση Οικιστικών Συστημάτων


(Υπεύθυνος: Καθ. Α. Σιόλας)

  • Εισαγωγή στη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου της Ελλάδας.
  • Γενική αναφορά στα μεγέθη των οικισμών, στη μορφή τους και στα προβλήματά τους.
  • Το Οικιστικό ζήτημα στην Ελλάδα : ιστορική αναφορά στην διαμόρφωση του οικιστικού δικτύου.
  • Οικονομική κατάσταση παραγωγικές δυνάμεις και οικισμοί. Οι συνέπειες των οικονομικών ¨επιλογών¨ στα μεγέθη των οικισμών και στη διάρθρωσή τους.
  • Η διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου (χωροταξικό, πολεοδομικό, οικιστικό κλπ) που διέπει την ανάπτυξη και την εξέλιξη των οικισμών. Οι συνέπειες των εφαρμογών, της ανυπαρξίας, ή της μη εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου στο οικιστικό δίκτυο. Οι νέες ρυθμίσεις (Καποδίστριας κλπ) με τις επιπτώσεις τους.
  • Οι μεθοδολογίες και οι τεχνικές για την διαμόρφωση των οικισμών στην Ελλάδα. Σύντομες αναφορές στις αναγνωρίσεις και στην μελέτη της φυσιογνωμίας τους.
  • Καθορισμοί ορίων, όρων δόμησης, περιορισμοί κλπ. ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακής διαδικασίας της Ελλάδας.
  • Μεθοδολογία για την διατύπωση ενός προγράμματος για ένα οικιστικό σχέδιο. Τυπολογικές προδιαγραφές.
  • Διαδικασίες και τρόποι εφαρμογής των οικιστικών προγραμμάτων στο Φυσικό Χώρο.
  • Συγκρίσεις του οικιστικού δικτύου της Ελλάδας με το Οικιστικό δίκτυο της Ευρώπης και ιδιαίτερα των Μεσογειακών χωρών.

Πατηστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη φόρμα του μαθήματος

Last Updated on Thursday, 18 November 2010 13:18