Μαθήματα Εξειδίκευσης Print
Thursday, 20 March 2008 19:41
Κωδικός Περιοχή Τίτλος Μαθήματος Υπεύθυνος
6611 ΓΕΝΙΚΑ Ερευνητικά Θέματα στα ΣΓΠ Κάβουρας
6612 ΓΕΝΙΚΑ Έμπειρα Συστήματα στη Γεωπληροφορική Αργιαλάς
6613 ΓΕΝΙΚΑ Μέθοδοι Αναπαράστασης Γεωγραφικής Γνώσης Κάβουρας
6621 Γεωδαισία Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικής & Βιομηχ. Γεωδαισίας Σταθάς
6622 Γεωδαισία Αποτυπώσεις Μεγάλων Κλιμάκων

Γεωργόπουλος

6631 Τηλεπισκόπηση Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφ. Τηλεπισκόπησης Αργιαλάς
6636 Φωτογραμμετρία Ψηφιακές Φωτογραμμετρικές Μέθοδοι

Ιωαννίδης

6641 Χαρτογραφία Ειδικά Κεφάλαια Χαρτογραφίας Φιλιππακοπούλου
6642 Χαρτογραφία Αναλυτικές και Ψηφιακές Μέθοδοι Χαρτογραφίας Νάκος
6643 Χαρτογραφία Ψηφιακή Τεχνολογία και Χαρτογραφική Παραγωγή Τσούλος
6644 Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου Ανάλυση Οικιστικών Συστημάτων Σιόλας
6646 Σχεδιασμός του Χώρου Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός με χρήση ΓΣΠ Φώτης
6647 Περιβάλλον Μέθοδοι και Τεχνικές Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Κασσιός
6652 Κτηματολόγιο Αξίες και Ανάπτυξη - Αξιοποίηση Ακινήτων Πότσιου
6661 Τεχνικά Έργα Θεωρία Παραμορφώσεων στις Κλίμακες Φλοιούκαι Τεχνικών Έργων Σακελλαρίου
6665 Συγκοινωνιακά Έργα Χρήση Συστημάτων Πληροφορικής στην Οδική Υποδομή Ψαριανός
6671 (Γεω)Πληροφορική Χωρικές Βάσεις Δεδομένων Μήτρου
6675 Γεωλογικές Επιστήμες Εφαρμογές Γεωστατιστικής στις Γεωλογικές Επιστήμες Μόδης
6676 Γεωλογικές Επιστήμες Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στη Μεταλλευτική Παναγιώτου - Αδάμ

 

Η ΕΔΕ του ΠΜΣ Γεωπληροφορική μπορεί με απόφασή της που επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ της οικείας Σχολής και εφόσον δεν αλλάζει την φυσιογνωμία του ΠΜΣ να τροποποιεί (προσθήκη, αφαίρεση, συγχώνευση, αλλαγή περιεχομένου, κλπ.) γνωστικές - ερευνητικές περιοχές τα μαθήματα όλων των κατηγοριών καθώς και να εγκρίνει και άλλα μαθήματα τα οποία θα προσφέρονται από άλλα τμήματα του ΕΜΠ, ανάλογα με την πρόοδο και τις εξελίξεις της επιστήμης.

Last Updated on Thursday, 07 May 2015 09:44