Εισαγωγή      Γενικές Πληροφορίες      Ύλη - Διαλέξεις      Εργασίες      Βαθμολογία      Χρήσιμες Συνδέσεις


Στη συνέχεια παραθέτονται χρήσιμοι σύνδεσμοι, που αφορούν τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, και πιο συγκεκριμένα στον τομέα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, όσο και σε οργανισμούς, αρχές και φορείς που η κύρια δραστηριότητά τους είναι το περιβάλλον.


Ακαδημαϊκά


Περιβαλλοντολογική Πολιτική
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ) - NGO
ΑΠΕ


Περιβαλλοντολογικοί Φορείς


Παρατηρητήρια

Σύνταξη & επιμέλεια ιστόσελίδας:

Ακριβή Λέκα mailto:akrivileka@gmail.com
Νίκος Χρυσόπουλος mailto:nchrisopoulos@gmail.com

Τελευταία ενημέρωση: 17/6/2008 12:00:00 EET